ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Български ВиК холдинг“ ЕАД е учреден с решение на Министерски съвет на Република България, с Разпореждане №1 от 22.01.2020г. и  е  регистриран в Търговския регистър на 05.05.2020г като еднолично акционерно дружество. 
Създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е в изпълнение на Стратегията за развитие на водния сектор и поетите от Република България ангажименти във връзка с „Плана за развитие и устойчивост“ и борба с климатичните промени.  То е решение на осъзнатата необходимост и усилия на Правителството за изготвяне и прилагане на последователни политики и превантивни мерки, свързани с качеството на водоснабдителните и канализационни услуги в България.
Основна задача на "Български ВиК холдинг" ЕАД е да осигури институционална, административна, регулаторна, финансова и експертна подкрепа на държавните ВиК оператори и ресурс за изпълнение на значителни инвестиции в изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура и постигане на висок стандард на обслужване на клиентите.